ท่านต้องการให้ อบต.เขาท่าพระ พัฒนาในเรื่องใดมากที่สุด
ถนนสาธารณะ ( 66 )
27.16%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 93 )
38.27%
ระบบน้ำประปา ( 27 )
11.11%
ระบบน้ำเพื่อการเกษตร ( 35 )
14.40%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 22 )
9.05%